Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
23. dubna 2006
Jak na stres po povodnнch
Dodrћujte pravidelnэ reћim a vyhnмte se alkoholu
Lenka Krejcarovб
Vљudypшнtomnй nбnosy bahna, ztrбta stшechy nad hlavou, prбce nebo dokonce blнzkэch nejsou jedinэmi nбsledky letoљnнch povodnн. Bezmoc, smutek i ъnava a z nн pramenнcн pшecitlivмlй reakce - to je jen malэ zlomek toho, s инm se kaћdэ den musejн potэkat lidй, kteшн se s pohromou setkali tvбшн v tvбш. Jak se „nesloћit“ a urychlit nбvrat k normбlnнmu fungovбnн?
Bezprostшednн reakce na traumatickэ zбћitek se liљн иlovмk od иlovмka. Zatнmco nмkteшн potнћe skoro nepocнtн a v prщbмhu katastrofy i po nн usilovnм pracujн na likvidaci љkod, jinн na proћitэ stres reagujн velmi citlivм. „Mezi zбkladnн pravidla patшн: nepotlaиovat v sobм emoce. Strach, vztek i bezmoc jsou zcela normбlnн odpovмdн lidskй psychiky na vypjatou situaci. Ti, kteшн se stбhnou do ъstranн nebo se moc neprojevujн, bэvajн zasaћeni vнce neћ ti, kteшн o udбlosti иasto hovoшн,“ upozorтuje psycholoћka Zora Janиuљkovб. Nejzranitelnмjљн jsou podle nн v tomto ohledu dмti, handicapovanн иi osamмlн a starљн lidй. „Nejistota, strach, vina, vztek, smutek, ъnava, bezmoc, zdravotnн problйmy a potнћe se spбnkem se u nich projevujн silnмji. V nмkterэch pшнpadech mщћe dojнt i k oћivenн vzpomнnek na jinй traumatizujнcн udбlosti.“
Samostatnou kapitolou je postraumatickб stresovб porucha, pшi nнћ dochбzн k opakovanйmu proћнvбnн nepшнjemnй situace. Jejнm neklamnэm znamenнm bэvajн иastй ъtoky vzpomнnek, sny, v nichћ se zбћitek vracн, иi nutkavэ pocit, ћe se situace bude opakovat, a to i dlouho potй, co nebezpeин nehrozн. U druhэch ji mщћeme rozpoznat podle otupмlosti, snнћenй reaktivity, menљн ъиasti na dмnн po traumatu, snнћenйho zбjmu o bмћnй vмci, podle pocitщ odcizenн, izolace nebo naopak silnй drбћdivosti. V pшнpadм, ћe se tyto potнћe objevн, je nutnй vyhledat odbornou pomoc.

Vypovнdejte se

Pro nбvrat k normбlnнmu fungovбnн je dщleћitй sdнlenн, respektive moћnost se s nмkэm o svщj zбћitek podмlit. Nemusн pшitom jнt pouze o rodinu nebo blнzkй. Osamмlэm lidem ulevн napшнklad rozhovor s lйkaшem, psychologem, sociбlnнm pracovnнkem nebo duchovnнm. Vhodnй je takй naиas snнћit nбroky na sebe i svй nejbliћљн. Ke zmнrnмnн stresu pшispмje takй oblнbenб иinnost. Staин maliиkost, napшнklad teplб koupel, masбћ иi sportovnн aktivita. „Mnoha lidem pomщћe uћ jen to, ћe se aktivnм zapojн do likvidace nбsledkщ povodnм a pomбhajн druhэm,“ dodбvб Janиuљkovб. Protoћe psychika ъzce souvisн se zdravotnнm stavem, vyplatн se dbбt na pravidelnэ reћim dne a dodrћovat zбklady zdravй ћivotosprбvy. Postiћenн by se naopak mмli vyhnout alkoholu a jinэm nбvykovэm lбtkбm.

***

CO POMЩЋE

- nepotlaиovat svй emoce - vypovнdat se - nepшepнnat se - snнћit nбroky na sebe i okolн - dodrћovat pravidelnэ dennн reћim - zdravм jнst - pнt dostatek tekutin - dopшбt si oblнbenй иinnosti

Foto popis| VODOU TO NEKONИН. Nejistota, deprese иi ъnava se nemusejн u kaћdйho objevit bezprostшednм po traumatickй udбlosti, ale i tэdny a mмsнce potй.
Foto autor| Foto Jan Schejbal