Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
19. listopadu 2006
Za pivem do Иernй Hory
BOSKOVICKO
љp
Nejen hrady, zбmky иi pшнrodnн krбsy jsou cнlem naљich turistickэch cest. Hojnм navљtмvovanэmi mнsty zaинnajн bэt pivovary. Leckterй z nich bмhem roku poшбdajн шadu akcн, zvou na exkurze do vэrobnнch prostor иi do svэch speciбlnнch pivovarskэch muzeн.
Moћnost prohlнdky pivovaru se tak nabнzн namбtkou v pivovaru Daleљice, kde se natбиel film Postшiћiny, pivovar Kбcov na krбsnйm mнstм u Sбzavy иi tшeba pivovar Poliиka na Vysoиinм, kde je k vidмnн pщvodnн varna a spilka. Podrobnмji se vљak zastavнme v pivovaru Иernб Hora, kterэ najdete v turisticky zajнmavй oblasti Boskovicka. Prvnн zmнnka o tomto moravskйm pivovaru pochбzн z roku 1530, kdy panstvн Иernб Hora vlastnili Jaroslav a Tass Иernohorљtн z Boskovic a aћ do konce 19. stoletн se tu vaшilo pivo jen pro vrchnost. Historii pivovaru i jeho vэroby mщћete poznбvat bмhem exkurze, kterб vбs zavede takй do leћбckэch sklepщ, stбинrny, na expediиnн dvщr a nakonec do hospщdky. Jen na okraj: na pivo do Иernй Hory chodil takй bбsnнk Petr Bezruи, jehoћ jmйno nynн nese i cyklistickб trasa, kterб sem vede z Brna. Bezruи vљak jezdil do nedalekйho Blanska a do pivovaru chodil pшes kopec.

***

JAK SE TAM DOSTAT

Z Brna se do Иernй Hory automobilem dostanete za 25 minut, trasa mмшн 26 km. Z brnмnskй metropole najeпte na silnici E 461 a pokraиujte pшes obce Иeskб, Lipщvka a Laћany. Na kole se mщћete z Brna vydat do Иernй Hory po osmadvacetikilometrovй cyklistickй trase nazvanй Stezka Petra Bezruиe. Ta zaинnб u nбdraћн Brno-Шeиkovice. Z Шeиkovic se vyjнћdн podйl шниky smмrem na Lelekovice. Nбsleduje vэstup na takzvanй Lelkovadlo u Lelekovic. Potй cesta vede kolem kopce Babн lom. Po sestupu do Љebrova cesta opмt stoupб na kopec Jedle. Cesta konин u pivovarskй sladovny.

TOULAVБ KAMERA

Tato rubrika vznikб ve spoluprбci s Иeskou televizн.
Poшad Toulavб kamera uvбdн ИT1 v premiйшe v nedмli v 10.00. Reprнzu mщћete vidмt ve stшedu ve 14.35 na ИT1 a ve иtvrtek v 8.35 na ИT2.

Foto popis| MНSTNН TRADICE. Na иernohorskй pivo chodil do mнstnн hospщdky i Petr Bezruи. Dnes je po nмm pojmenovбna cyklostezka.
Foto autor| Foto Naпa Kverkovб